EMAIL SERVER RIÊNG

EMAIL SERVER RIÊNG

Email Riêng Basic
 • 50GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimied Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Riêng Advanced
 • 100 GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimied Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Riêng Premium
 • 150 GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimied Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Riêng Professional
 • 250 GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimied Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao lưu dữ liệu
 • Free Web basic email