HYBRID CLOUD

HYBRID CLOUD

HYBRID CLOUD

HYBRID CLOUD

HYBRID CLOUD 1

High Avaliability/Redundency
FC Module

 • 40 vCore CPU
 • 128 Gb RAM
 • 1.8 TB Storage Area Network (SAN)
 • 01 Gbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 12 IP IPv4
 • VMWare Nền tảng ảo hóa
HYBRID CLOUD 2

High Avaliability/Redundency
FC Module

 • 48 vCore CPU
 • 256 Gb RAM
 • 1.8 TB Storage Area Network (SAN)
 • 01 Gbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 12 IP IPv4
 • VMWare Nền tảng ảo hóa
HYBRID CLOUD 3

High Avaliability/Redundency
FC Module

 • 96 vCore CPU
 • 320 Gb RAM
 • 1.8 TB Storage Area Network (SAN)
 • 01 Gbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 12 IP IPv4
 • VMWare Nền tảng ảo hóa