Email Doanh Nghiệp

Email Doanh Nghiệp

Email Doanh Nghiệp 01
 • 30GB Dung lượng lưu trữ
 • 30 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Doanh Nghiệp 02
 • 60 GB Dung lượng lưu trữ
 • 60 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Doanh Nghiệp 03
 • 90 GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimied Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Doanh Nghiệp 04
 • 150 GB Dung lượng lưu trữ
 • 150 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao lưu dữ liệu
 • Free Web basic email