UNLIMITED HOSTING

UNLIMITED HOSTING

UNLIMITED HOSTING A
 • không giới hạn Băng thông
 • không giới hạn MySQL
 • không giới hạn Domain
 • 5.000 Mb Dung lượng
 • 01 IP IPv4
UNLIMITED HOSTING B
 • không giới hạn Băng thông
 • không giới hạn MySQL
 • không giới hạn Domain
 • 10.000 Mb Dung lượng
 • 01 IP IPv4
UNLIMITED HOSTING C
 • không giới hạn Băng thông
 • không giới hạn MySQL
 • không giới hạn Domain
 • 20.000 Mb Dung lượng
 • 01 IP IPv4
UNLIMITED HOSTING D
 • không giới hạn Băng thông
 • không giới hạn MySQL
 • không giới hạn Domain
 • 40.000 Mb Dung lượng
 • 01 IP IPv4