CLOUD GPU SERVER

CLOUD GPU SERVER

CLOUD GPU SERVER 1

16GB GPU NVIDIA Tesla T4

 • 08 vCore CPU
 • 16 GB Ram
 • 300 GB SSD
 • 01 IP IPv4
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • Không giới hạn Lưu lượng thông tin
CLOUD GPU SERVER 2

32GB GPU NVIDIA Tesla T4

 • 16 vCore CPU
 • 32 GB Ram
 • 300 GB SSD
 • 01 IP IPv4
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • Không giới hạn Lưu lượng thông tin
CLOUD GPU SERVER 3

32GB GPU NVIDIA Tesla T4

 • 32 vCore CPU
 • 32 GB Ram
 • 300 GB SSD
 • 01 IP IPv4
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • Không giới hạn Lưu lượng thông tin
CLOUD GPU SERVER 4

32GB GPU NVIDIA Tesla T4​

 • 64 vCore CPU
 • 128 GB Ram
 • 300 GB SSD
 • 01 IP IPv4
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • Không giới hạn Lưu lượng thông tin