WINDOWS HOSTING

WINDOWS HOSTING

Hosting - Basic
 • 1.000 MB Dung lượng
 • 30 GB Lưu Lượng
 • 2 Addon Domain
 • 15 Sub Domain
 • 15 Park Domain
 • 2 MS SQL Server
 • 2 MySQL
Hosting- Advanced
 • 2.500 MB Dung lượng
 • 60 GB Lưu Lượng
 • 4 Addon Domain
 • 25 Sub Domain
 • 25 Park Domain
 • 5 MS SQL Server
 • 6 MySQL
Hosting - Premium
 • 5.000 MB Dung lượng
 • 100 GB Lưu Lượng
 • 6 Addon Domain
 • 40 Sub Domain
 • 40 Park Domain
 • 10 MS SQL Server
 • 8 MySQL
Hosting - Professional
 • 7.000 MB Dung lượng
 • 150 GB Lưu Lượng
 • 8 Addon Domain
 • 60 Sub Domain
 • 60 Park Domain
 • 15 MS SQL Server
 • 10 MySQL