VPS SSD PRO

VPS SSD PRO

VPS SSD PRO A
 • 01 CORES CPU
 • 512 MB RAM
 • 10 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS SSD PRO B
 • 01 CORES CPU
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS SSD PRO C
 • 02 CORES CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS SSD PRO D
 • 04 CORES CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS SSD PRO E
 • 06 CORES CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS SSD PRO Tùy Chọn
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP