DEDICATED SERVER DELL

DEDICATED SERVER DELL

DEDICATED SERVER DELL

DEDICATED SERVER DELL

SERVER DELL 1
 • Intel® Xeon® X5670 (06 Cores 12M Cache 2.93GHZ) CPU
 • 2 x SSD 240GB SSD
 • 16GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER DELL 2
 • Intel® Xeon® E5-2670 (08 Cores 20M Cache 2.60GHz) CPU
 • 2 x SSD 240GB SSD
 • 32 GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER DELL 3
 • Intel® Xeon® Processor E5-2680v2 (10 Cores 25M Cache 2.80 GHz) CPU
 • 2 x SSD 480GB SSD
 • 32 GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER DELL 4
 • Intel® Xeon® E5-2683 v3 (14 Cores, 28 Thread, 35M Cache) CPU
 • 2 x SSD 480GB SSD
 • 64 GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4