CLOUD BACKUP

CLOUD BACKUP

CLOUD BACKUP

CLOUD BACKUP

CLOUD BACKUP 1

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

  • 1 Số người dùng
  • 10 Gb Dung lượng
CLOUD BACKUP 2

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

  • 1 Số người dùng
  • 50 Gb Dung lượng
CLOUD BACKUP 3

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

  • 2 Số người dùng
  • 100 Gb Dung lượng
CLOUD BACKUP 4

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

  • 5 Số người dùng
  • 500 Gb Dung lượng
CLOUD BACKUP 5

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

  • 10 Số người dùng
  • 1 Tb Dung lượng