XENFORO HOSTING

XENFORO HOSTING

XENFORO HOSTING

XENFORO HOSTING

XENFORO HOSTING BASIC
 • 2.000 MB Dung lượng
 • 50 GB Lưu Lượng
 • 01 IPv4 IP
 • 2 Addon Domain
 • 15 Sub Domain
 • 15 Park Domain
 • 2 MySQL
XENFORO HOSTING ADVANCED
 • 4.000 MB Dung lượng
 • 100 GB Lưu Lượng
 • 01 IPv4 IP
 • 4 Addon Domain
 • 25 Sub Domain
 • 25 Park Domain
 • 4 MySQL
XENFORO HOSTING PREMIUM
 • 6.000 MB Dung lượng
 • 150 GB Lưu Lượng
 • 02 IPv4 IP
 • 6 Addon Domain
 • 40 Sub Domain
 • 40 Park Domain
 • 10 MySQL
XENFORO HOSTING PRO
 • 10.000 MB Dung lượng
 • Unlimited Lưu Lượng
 • 02 IPv4 IP
 • 8 Addon Domain
 • 60 Sub Domain
 • 60 Park Domain
 • 15 MySQL