CLOUD EMAIL

CLOUD EMAIL

CLOUD EMAIL 1
 • 100GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimited Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
CLOUD EMAIL 2
 • 200GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimited Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
CLOUD EMAIL 3
 • 300GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimited Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
CLOUD EMAIL 4
 • 400GB Dung lượng lưu trữ
 • Unlimited Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email