WORDPRESS HOSTING

WORDPRESS HOSTING

WP - Basic
 • 2.000 MB Dung lượng
 • 01 IPv4 IP
 • 2 Addon Domain
 • 15 Sub Domain
 • 15 Park Domain
 • 2 MySQL
WP - Advanced
 • 4.000 MB Dung lượng
 • 100 GB Lưu Lượng
 • 01 IPv4 IP
 • 4 Addon Domain
 • 25 Sub Domain
 • 25 Park Domain
 • 4 MySQL
WP - Premium
 • 6.000 MB Dung lượng
 • 150 GB Lưu Lượng
 • 02 IPv4 IP
 • 6 Addon Domain
 • 40 Sub Domain
 • 40 Park Domain
 • 10 MySQL
WP - Pro
 • 10.000 MB Dung lượng
 • Unlimited Lưu Lượng
 • 02 IPv4 IP
 • 8 Addon Domain
 • 60 Sub Domain
 • 60 Park Domain
 • 15 MySQL