VPS MMO

VPS MMO

VPS MMO 1

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 1 core CPU
 • 512 MB RAM
 • 10 GB SSD Storage
 • 01 IPv4
 • 100 Mbps Network Port
 • Portal/SSH/Remote Quản trị
 • Direct Admin Miễn phí
VPS MMO 2

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 1 core CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD Storage
 • 01 IPv4
 • 100 Mbps Network Port
 • Portal/SSH/Remote Quản trị
 • Direct Admin Miễn phí
VPS MMO 3

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 2 core CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD Storage
 • 01 IPv4
 • 100 Mbps Network Port
 • Portal/SSH/Remote Quản trị
 • Direct Admin Miễn phí
VPS MMO 4

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 4 core CPU
 • 4 GB RAM
 • 60 GB SSD Storage
 • 01 IPv4
 • 100 Mbps Network Port
 • Portal/SSH/Remote Quản trị
 • Direct Admin Miễn phí
VPS MMO 5

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 6 core CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD Storage
 • 01 IPv4
 • 100 Mbps Network Port
 • Portal/SSH/Remote Quản trị
 • Direct Admin Miễn phí