VPS - TAIWAN

VPS - TAIWAN

VPS - Taiwan 01

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 1 cores CPU
 • 512 MB RAM
 • 10GB SSD Storage
 • 100GB Traffic
VPS - Taiwan 02

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 1 cores CPU
 • 1 GB RAM
 • 10GB SSD Storage
 • 250 GB Traffic
VPS - Taiwan 03

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 1 cores CPU
 • 2 GB RAM
 • 20GB SSD Storage
 • 500 GB Traffic
VPS - Taiwan 04

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 2 cores CPU
 • 4 GB RAM
 • 40GB SSD Storage
 • 1000 GB Traffic